این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد

Important Dates

  • Submission Deadline: November 30, 2020  December 20, 2020  (Anywhere on Earth)
  • Notification: February 3, 2021
  • Final Papers Due: February 13, 2021
  • Paper Registration: February 18, 2021
  • Conference: March 3-4, 2021

poster